Share |

Финанси и контрол

Финансови анализи

За да сме уверени в степента на оперативна ефективност и административна точност, ние извършваме годишни финансови анализи. Анализираме реалното изпълнение на приходната част от годишният бюджет, всички оперативни разходи, разходи по управление на персонала и др. Тези анализи ни дават възможност да определим степента на изпълнение на всички оперативни бюджети по отдели.

Контрол

Добрият финансов контрол и отчетност са в основата на взаимоотношенията ни с инвеститорите. Изградили сме строги системи и процеси, които довеждат до точни и своевременни отчети за тях. BHM Hotels & Resorts извършва хотелски оперативен мениджмънт само въз основа на удобрен от собственика годишен оперативен бюджет. Ръководителите на отдели във всеки един хотел, докладват за изпълнението на своят бюджет переодично. Тази информация води до стандартизиране на очакваните разходи, позволява да се изгради модел за стравнение и оценка на тях, както и да бъде изградена система за ранно предупреждение за нередности.

Финансовите операции във всеки един хотел са изцяло под мониторинга и контрола на инвеститора или на оторизирано от него лице.

Ключови финаносви дейности са:
  • Изготвяне и приемане на годишен опреативен бюджет.
  • Система за контрол на бюджетното изпълнение по отдели.
  • Модели за сравнение и анализ на разходите.
  • Система за ревизии и инвентаризации.
  • Доклади и мониторинг.
  • Анализ на задълженията.
  • Система за заплащане на персонала обвързана с постигнатите резултати.
  • Анализ на разходите за труд.
  • Външен одит.


Всички анализи бихме могли да извършим или да внедрим и във Вашият хотел, чрез програмата ни за консултиране на хотели.